533. ל"ג בעומר – עלה למעלה עלה

אם תורתו של רשב"י היא תורה לאנשי מעלה אז איך היא אמורה להיות תורת הגאולה? איך בכלל מתחברת הקבלה עם בנין המדינה?

תגיות: ל"ג בעומר, קבלה, לימוד פנימיות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 533. ל"ג בעומר – עלה למעלה עלה

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליז' אייר תשפ"ב
א.    אוה"ק א' - אור הרזים - חכמת הקודש סד' – אם תרצה, בן אדם, הסתכל באור השכינה בכל היקום, הסתכל בעדן החיים השמימיים, איך הם מתפלשים בכל פנה וזוית שבחיים הרוחניים והחמריים, שנגד עיני בשרך, ונגד עיני רוחך. התבונן בפלאי היצירה, בחיי הא-להות שלהם, לא בתור איזה תכנית כהה, שממרחקים מציגים נגד עיניך, כי אם דע את המציאות שאתה חי בה. דע את עצמך, ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, ושל כל הוגה וחושב. מצא את מקור החיים שבקרבך, ושממעל לך, שמסביבך, את פארי הדרות החיים, שאתה שרוי בתוכם.          האהבה שבקרבך העלה אותה לשורש עזה ועדנת תפארתה, הרחיבה לכל סרעפותיה, לכל אשד נשמת חי העולמים, אשר רק רצוץ המקום של ההגה גורם מיעוט זהרו. הבט על האורות, בתוכיותם. אל יבלעו נשמתך השמות, הניבים והאותיות, הם מסורים בידך, ואי אתה מסור בידיהם. עלה למעלה עלה, כי כח עז לך, יש לך כנפי רוח, כנפי נשרים אבירים. אל תכחש בם, פן יכחשו לך, דרש אותם, וימצאו לך מיד.. שרק מהבלתי נתפס אור מתפלש בהנתפס, במהלך האצילות, מאור אין סוף.

ב.     אוה"ק א' חכמת הקודש סו' – הידיעות הסודיות היותר עליונות אין מגמתן להתפשט בעולם בהתפשטות כמותית שידעו מהן רבים כי זהו דבר שאי אפשר. ואם ידעו רבים מסגנונן החיצון, לא ידעו כלום בתוכנן הפנימי, ויהיה הדבר מזיק יותר ממה שהוא מועיל. אמנם הן צריכות לחדור לכל אלה שבהם נמצאת סגולה עליונה של הסתכלות גבוהה. ואלה היחידים בגבהם הרוחני, מרוממים הם את העולם משפלותו על ידי מציאותם לבד, לא על ידי השפעתם הניכרת. את הרזים הפנימיים אינם מגלים ולא יוכלו לגלות.

ג.     אורות התשובה י' ח' - זהו דבר פשוט, שאי אפשר להצליח בסתרי תורה בלא תשובה. כי בעניינים הגדולים ההם הרצון והדעת הם בחבור אחד. אורות התחיה סה' - וכשהאורה מתגברת בנשמה בראשי האומה, בבחירי הבנים, בגדולי הכשרון, הולך הזרם ומשפיע, החיים הגדולים מתחילים שוטפים, מתגלים בחוגים הרוחניים והחמריים, בספרות, בחברה, בתולדה ובמזג, בנעימות הנפשות וברחבת הלבב. זוהר עליון מתחיל פורש זיו עננו והוד כבודו, ושם ד' הגדול הולך ומתראה עוד על עמו. הסגולה הגנוזה מתבצבצת ועולה נגד כל שוטניה וכופריה.. אורות א"י א' - אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל, ולהוציא לפועל את עומק חבתה, בשום השכלה רציונלית אנושית כי אם ברוח ד' אשר על האומה בכללה.. ומזרחת היא את זריחתה העליונה על פי אותה המדה של רוח הקדושה העליונה, הממלאת חיים ונעם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית. 

ד.     זוהר נשא קכד: - ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזוהר יפקון ביה מן גלותא ברחמי. החיד"א מורה באצבע ב' מד' - לימוד ספר הזוהר מרומם על כל לימוד בשגם לא ידע מאי קאמר ואף שיטעה בקריאתו, והוא תיקון גדול לנשמה.. מקדש מלך - דוק לישניה דקאמר למטעם, לומר שעתיד להתגלות פירוש מאמרי הזוהר בטוב טעם, ואז יפקון ביה מן גלותא.. אורות התחיה נז' - ספר הזהר, הפורץ נתיבות חדשות, משים במדבר דרך, מסלה בערבה, הוא וכל תבואתו מוכן הוא לפתח פתחי גאלה, "ובגין דעתידין ישראל למטעם מאילנא דחיי דאיהו האי ספר הזהר, יפקון ביה מן גלותא ברחמי".

ה.    אורות התשובה ד' י' - החוצפה דעקבתא דמשיחא באה מפני שהעולם הוכשר כבר עד כדי לתבוע את ההבנה, איך כל הפרטים הם מקושרים עם הכלל.. ואם היה העולם עוסק באורה של תורה במדה זו, שתתגדל הנשמה הרוחנית עד כדי הכרת הקשור הראוי של הפרטים עם הכללים הרוחניים, היתה התשובה, ותיקון העולם, הבא איתה ועל ידה, מופיעה ויוצאה אל הפועל. אבל כיוון שההתרשלות גרמה, שאור תורה פנימית, הטעון רוממות וקדושה עצמית, לא הופיע בעולם כראוי, באה התביעה של סדור חיים כאלה, שהפרטים יהיו מובנים במובן הכלל, בזמן כזה, שהגמר של גלוי האור וסלילת הדרך להבנה זו עדיין לא בא, ומזה באה ההריסה הנוראה. ואנו מוכרחים להשתמש בתרופה העליונה, שהיא הוספת כח בכשרון הרוחני..

ו.      אוה"ק א' חכמת הקודש קכב' - לטהר את הלבבות, ולהעסיק את המוחות במחשבות נאצלות שמקורן ברזי תורה, נעשה בדור האחרון הכרח גמור לקיום היהדות.

ז.     אגרות הראי"ה ב' תמז' - אין כמעט גם ספר קבלה אחד שלא ידבר על דבר ארץ ישראל וגאולה, כי הקבלה כולה היא ציפיית ישועה, כראוי לחכמה עליונה, שאינה מתפשרת עם ההוה הלקוי, כי אם עולה היא ברוח ד' אל העתיד המתוקן הנהדר בקודש... הלא בספר הזוהר אין כמעט פרשה אחת שלא ידובר בה על דבר גאולה וארץ ישראל.

ח.    אוה"ק א' חכמת הקודש קיח' - ההגיון הרזי הוא החופש הישראלי, כלומר הנשמה הישראלית.. וכנסת ישראל היא בעצמה קבלה למשה מסיני. אוה"ק ב' התעלות העולם לב' – והמשיחיות בעצמותה סגולת ישראל היא, סגולת האומה, שהיא צריכה להתפתח בקרבה, ומוכרחה להגאל ממציריה וכל המציקים לה..

ט.    אוה"ק א' חכמת הקודש קכד' - רוחא דמלכא משיחא הולך ומופיע בהתגלות רוח הקודש על העוסקים בסתרי הקודש העליונים, ופעמי עקבותיו ניכרים הם בכל מהלך המקשר את כללות האומה לארצה ובנינה.

י.      אוה"ק א' חכמת הקודש קכח' - את הרוחניות אין מתקנים בדורנו אלא במילוי הגשמיות. הכוחות הגשמיים של תלמידי חכמים, שנקלט יפה אור הקודש בלבבם, מוכרחים לחזק. ואי אפשר לכוחות גשמיים שיתחזקו ולא יורידו את הערך הרוחני והמוסרי ממעלתו, כי אם כשהאורה המחשבית תהיה גדולה עמוקה ורחבה. וזה אי אפשר כי אם כשהעסק ברזי תורה יהיה גדול ומזהיר.