508. פרשת וישלח – האלה אשר עם שכם

מה כל כך מיוחד באלה, עד שיעקב אבינו טומן תחתיה את פסילי שכם במקום לבערם מן העולם, ואיך זה קשור להר גריזים?

תגיות: שכם, אוניברסליות, משיח,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 508. פרשת וישלח – האלה אשר עם שכם

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליג' כסליו תשפ"ב
א.    בראשית לה' – ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו הסרו את אלהי הנכר אשר בתככם והטהרו והחליפו שמלתיכם. ונקומה ונעלה בית א-ל ואעשה שם מזבח לא-ל.. ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר אשר בידם ואת הנזמים אשר באזניהם ויטמן אתם יעקב תחת האלה אשר עם שכם.. ותמת דברה מינקת רבקה ותקבר מתחת לבית אל תחת האלון. רש"י - האלה - מין אילן סרק. רמב"ן - עבודה זרה ומשמשיה אינן מן הנקברים, אבל צריך שיהא מפרר וזורה לרוח או מטיל לים. והנראה אלי כי בני יעקב לא לקחו ע"ז ומשמשיה משכם עד שנתבטלה והותרה להם, שהעכו"ם מבטל עבודה זרה בעל כרחו.. אבל יעקב צוה להסיר אותה לטהרת הקדש שיהיו ראויים לעבוד את השם ולהקריב לפניו קרבן, כאשר צוה להם בטבילה וחלוף הבגדים, והיה די להם בקבורה, ולכן טמן אותם תחת האלה במקום שלא יעבד בו ולא יזרע.

ב.     מדבר שור הדרוש התשיעי - אנחנו בני א-ל אחד ב"ה אחים אנחנו זה לזה איך נתנכר אחד לחבירו, ע"כ אמר "הסירו את אלהי הנכר" היצה"ר של ההתנכרות "אשר בתוככם" בעצמכם. ב"ק ה: - אש - לפטור בו את הטמון. עובדיה א' - והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום

ג.     יהושע כד' - ויאמר יהושע אל העם לא תוכלו לעבד את ד'.. ויאמר העם אל יהושע לא כי את ד' נעבד. ויאמר יהושע.. ועתה הסירו את אלהי הנכר אשר בקרבכם.. ויכרת יהושע ברית לעם.. וישם לו חק ומשפט בשכם. ויקח אבן גדולה ויקימה שם תחת האלה אשר במקדש ד'. רש"י - זו האלה אשר עם שכם שכתוב ביעקב ויטמון אותם יעקב תחת האלה. רד"ק - הבית שהיה שם הארון בשכם קראו מקדש לקדושת הארון שהיה שם לשעה.

ד.     אבן עזרא - חלילה חלילה שישכב הנביא עם עובדות אלהי נכר, ופירושו תמצאנו בפ' וילך. רמב"ם הל' איסורי ביאה יב' ו' - שהבועל כותית כאילו נתחתן לעכו"ם שנאמר ובעל בת אל נכר ונקרא מחלל קדש ה'. אבן עזרא דברים לא' טז' - ומעבודת השם לשמור כח הקבול כפי המקום, על כן כתוב את משפט א-להי הארץ, על כן אמר יעקב הסירו את אלהי הנכר. והפך המקום הדבק בעריות שהם שאר. והמשכיל יבין. מלכים ב' יז' – ויבא מלך אשור מבבל ומכותה.. לא יראו את ד' וישלח ד' בהם את האריות.. ויאמרו למלך אשור.. לא ידעו את משפט א-להי הארץ וישלח בם את האריות..

ה.    ירושלמי ע"ז פ"ה ה"ד – רבי ישמעאל בי רבי יוסי אזל להדא ניפוליה אתון כותייא לגביה אמר לון אנא מחמי לכון דלית אתון סגדין לאהין טורא אלא לצלמייא דתחותוי דכתיב ויטמון אותם יעקב תחת האשירה אשר עם שכם. פני  משה - וזהו הר גריזים.. והוא גילה הדבר שאין הטעם שלהם אלא על הפסילים והצלמים שטמן שם יעקב. תורה תמימה -  נראה ע"פ המבואר במ"ר פ' מסעי ופ' עקב דבלשון כותים היתה נקראת עיר שכם בשם נפולי.. חולין ו. - אמר רב נחמן בר יצחק, דמות יונה מצאו להן בראש הר גריזים שהיו עובדין אותה. תוספות - במדרש יש שהיא עבודת כוכבים שהטמין יעקב תחת האלה בהר בשכם. ב"ב כג: - ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה, הרי הוא של בעל השובך.  רש"י – ניפול – גוזל.

ו.      שופטים ו' - ויבא מלאך ה' וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש.. וגדעון בנו חבט חטים בגת.. ויעש גדי עזים ואיפת קמח מצות.. ויוצא אליו אל תחת האלה ויגש. שמואל א' יז' - ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלשתים. שמואל א' כא' - ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר הכית בעמק האלה הנה היא.. שמואל ב' יח' - ..ויבא הפרד תחת שובך האלה הגדולה ויחזק ראשו באלה ויתן בין השמים ובין הארץ.. ויאמר יואב לא כן.. ויקח שלשה שבטים בכפו ויתקעם בלב אבשלום עודנו חי בלב האלה. מלכים א' יג' - ונביא אחד זקן ישב בבית אל.. וילך אחרי איש האלהים וימצאהו ישב תחת האלה.. ויאמר לו גם אני נביא כמוך.. ומלאך דבר אלי.. ויאכל לחם וישת מים כחש לו. ד"ה א' י' - ויקומו כל איש חיל וישאו את גופת שאול ואת גופת בניו.. ויקברו את  עצמותיהם תחת האלה.. יבמות קו: - וכשהקרא רבי הורקנוס תחת האלה בכפר עיטם וגמר את כל הפרשה, הוחזקו להיות גומרין כל הפרשה.

ז.     ישעיהו ו' - ועוד בה עשריה ושבה והיתה לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם זרע קדש מצבתה. רד"ק - יש מפרשים בשלכת שם שער שהיה בבית המקדש וזה זכר בדברי הימים עד שער שלכת ושם היו נטועים אלה ואלון..

ח.    רש"י דברים יא' - על הר גרזים - כלפי הר גרזים הופכין פניהם ופתחו בברכה, ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה וגו'. דברים כז' - ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה תועבת ה' מעשה ידי חרש ושם בסתר וענו כל העם ואמרו אמן. קובץ ו' רסז' - ישנן מחשבות כאלה, שאין שום רע וכיעור ושום טומאה ונסיגה ניכרת בהן, אבל בתוצאותיהן האחרונות מתגלה הארס הטמון בתוכן. ומי שאין רוחו מלא טהרה, הולך בזה אחר עיניו, ומתוך שרואה דרכי הגיונות נכונים, שאינם גם כן פוגעים בכל קודש לכאורה, הרי הוא נמשך אחריהם, אבל אחר כך, כשבאים המים הרעים בכל קרביו, לא יוכל לחוש כל כך את תוצאותיהם. ובעלי הקודש הם מודיעים מראשית את המסקנות של כל דעה וכל אופי מדע זר שיש רשעה טמונה בעומקם.

ט.    איכה רבה פתיחתות י' - א"ר יוסי בר' חנינא הלואי עשו אותי בני כגרזימי הזו שהיא באה באחרונה. ביצה כה: - אמר רבי אלעזר: אמר הקב"ה אפילו כתורמוס הזה, ששולקין אותו שבע פעמים ואוכלין אותו בקנוח סעודה לא עשאוני בני.

י.      צפניה ג' – כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה' לעבדו שכם אחד. רמב"ם הל' מלכים יא' ד' - וכל הדברים האלו של ישוע הנצרי ושל זה הישמעאלי שעמד אחריו אינן אלא לישר דרך למלך המשיח ולתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ביחד. שנ' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד. אורות ישראל א' א' - ואמונתה היא התמצית המסולת והמקור המשפיע את הטוב והאידיאליות לאמונות כולן, וממילא הכח המבקר את כל המושגים האמוניים, עד שיביאם למדרגת שפה ברורה לקרא כולם בשם ד'. שפת אמת וישלח תרל"א – שכם, שמעתי מאא"ז מו"ר זצלה"ה, ראשי תיבות שכם, שם כבוד מלכותו. והוא.. המשכת רצונו יתברך גם בתוך הטבע.