483. פרשות בהר בחוקותי – מתחברים מחדש

איך הגיע דורנו למצב בו שנאה ומחלוקת תהומית הן מטבע עובר לבוחר עד כדי חולשה לאומית? מוכרחים להתחבר מחדש

תגיות: אחדות, שמיטה, תורה שבכתב ושבע"פ, התחדשות,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 483. פרשות בהר בחוקותי – מתחברים מחדש

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכג' אייר תשפ"א
א.    ויקרא כה' – וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר.. כי תבאו אל הארץ.. ושבתה הארץ שבת לה'. רש"י - מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני. ויקרא כו' - אם בחקתי תלכו.. רש"י - שתהיו עמלים בתורה. ויקרא כו' - ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצות האלה.. ונתתי את עריכם חרבה.. והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם הישבים בה. ואתכם אזרה בגוים.. והיתה ארצכם שממה.. אז תרצה הארץ את שבתתיה כל ימי השמה.. את אשר לא שבתה בשבתתיכם בשבתכם עליה.. וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכר והארץ אזכר. והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתתיה בהשמה מהם והם ירצו את עונם יען וביען במשפטי מאסו ואת חקתי געלה נפשם.. אלה החקים והמשפטים והתורת אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה. רש"י - למה נמנו אבות אחורנית, לומר כדאי הוא יעקב הקטן לכך, ואם אינו כדאי הרי יצחק עמו, ואם אינו כדאי, הרי אברהם עמו, שהוא כדאי. והתורת - אחת בכתב ואחת בעל פה, מגיד שכולם נתנו למשה בסיני. ויקרא כז' - אלה המצות אשר צוה ה' את משה אל בני ישראל בהר סיני. שבת קד. - אלה המצות - שאין הנביא רשאי לחדש דבר מעתה.

ב.     אור החיים - אומרו יען וביען על דרך אומרו (ירמי' ט') על מה אבדה הארץ על עזבם את תורתי ואמרו ז"ל (ב"מ פ"ה ב) דבר זה נשאלה וכו' עד שבא הקב"ה ופירשה.. על עזבם את תורתי, פירוש השאלה היא שאם ישראל חטאו, ארץ מה חטאה שאבדה, שהיה לו לבעל הדין ליפרע מהם ולא תחרב הארץ, וחורבתה היא ביציאת בניה מתוכה ויבואו בה ערל וטמא שהוא אבדן הארץ, ויאמר ה' על עזבם את תורתי.. כי לצד שאין תורה, אין חשק לארץ בישיבתם בה, ומצינו עוד.. ותרץ את שבתותיה, הרי כי לסיבת עון השמיטה תאבד הארץ מהם.. מעתה הם ב' טעמים ליציאת ישראל מארץ הקדושה. לזה אמר יען וביען, וחזר ופירש מה הם הב' סיבות ואמר במשפטי מאסו הם השמיטות, וחקתי געלה נפשם היא עסק התורה.. וממוצא דבר אתה יודע כי צריכין ב' הסיבות, שאם היו עוסקים בתורה.. ואם היו מקיימין מצות השמיטה הגם שלא היו עוסקין בתורה, היה ה' מיסרם באופן אחר ולא היו גולין..

ג.     ב"מ פה: - על עזבם את תורתי.. אמר רב יהודה אמר רב, שלא ברכו בתורה תחילה. לנתיבות ישראל א' לדרכה של תורה - הננו מקשיבים לקול ד', הנשמע ממעל לפרושיהם של חכמים ושל נביאים ושל מלאכי השרת: על שלא ברכו בתורה תחלה. כי אף על פי שעוסקים בתורה.. אין תקומת הארץ על ידה קימת אלא באיכות הגישה הנאמנה אליה, אשר בהכשרת הקדש של הברכה שלפניה תחלה: אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. דוקא זאת היא דרך אמתתה של תורה.. על פי מטבע הברכה הזאת שלפניה, את היותה נתונה לנו מאת ד' מתוך אשר בחר בנו מכל העמים; מתוך הופעת קדשת עצמיותנו הצבורית, מתוך השראת שכינתו על כלנו כאחד, בהוציאו אותנו מבית עבדים ממצרים, ובקרבו אותנו לפני הר סיני. אם משנים ממטבע הברכה.. ובאים לעסק בה.. שלא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, מהפכים את צנורות השפעתה ומסלפים את תפיסתה הנכונה, כמה גדולה הסכנה וכמה נוראה האחריות!

ד.     שבת הארץ – הקדמה - את אותה הפעולה, שהשבת פועלת על כל יחיד, פועלת היא השמטה על האומה בכללה. צרך מיוחד הוא לאומה זו.. כי מזמן לזמן יתגלה בתוכה המאור הא-להי שלה בכל מלא זהרו, אשר לא ישביתוהו חיי החברה של חול עם העמל והדאגה, הזעף, והתחרות אשר להם, למען תוכל להתגלות בקרבה פנימה טהרת נשמתה בכללותה כמו שהיא. ואם אותה האביריות, המוכרחת להתלוות עם כל סדר של חיי צבור קבועים, גורמת להקטין את עדינות החיים המוסרית, והנגוד המתמיד, שבין השמיעה האידיאלית להכרזה של חסד ואמת, חמלה ורחמים, לבין הנגישה והכפיה ולחץ הקפדה של קנין ורכוש, המוכרחים להראות בעולם המעשי, גורם הרחקה לאור הא-להי מתכונת הכרתה הצבורית של האומה, שהרחקה זו מפעפעת כארס גם במוסרם של היחידים, - הנה הפסקת הסדר החברתי.. מתקופה לתקופה, מביאה לאומה.. עליתה העצמית למרומי התכונות הפנימיות שבחיים המוסריים והרוחנים, מצד התכן הא-להי שבהם, העומד למעלה למעלה מכל תכסיס וסדר חברתי והוא מעבד ומעלה את הסדרים החברתיים ונותן להם את שלמותם..

ה.    הקדמת הרמב"ם ליד החזקה – אע"פ שלא נכתבה תורה שבע"פ, למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה. וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבע"פ וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה. וזקנים רבים קבלו מיהושע. וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס. ושמואל קיבל מעלי ובית דינו. ודוד קיבל משמואל ובית דינו.. ומכלל החכמים שקיבלו מרבא רב אשי ורבינא. ומר בר רב אשי קיבל מאביו רב אשי ומרבינא. נמצא מרב אשי עד משה רבינו ע"ה ארבעים דורות ואלו הן: א) רב אשי מרבא. ב) ורבא מרבה.. מ) ומשה רבינו מפי הגבורה. נמצא שכולם מה' אלוקי ישראל. הגר"א שפירא מורשה יח' – והמסורת הזאת של תורה, מקשרת את כולם להר סיני.. נמצא, זו מסקנתו של הרמב"ם, שכולם מד' אלוקי ישראל. זה חיבור התורה מרבש"ע עד כל הדורות.

ו.      אוה"ק א' חכמת הקדש פה' - עמקי הסודות הא-להיים פשוט הוא שאין להבינם בבירורם בשכל האנושי, אלא על פי הקבלה, מאנשים מופלאים, שהאור הא-להי חדר לתוך נשמתם.. ולעולם צריכים לצרף אל המדע הזה את כח האמת של הקבלה, ואז נעשים הדברים מאירים ושמחים כנתינתם מסיני, לכל חד וחד לפום דרגיה.

ז.     אוה"ק א' חכמת הקדש פד' - בראשית הצעדים של תלמוד רזי תורה, כשרואים איך הפרטים מתקשרים זה בזה, ומכל מקום אין מבינים את התוכן היסודי שבהם, צריכים לצייר יפה, איך שכל אלה הדעות והציורים באו מתוך הופעה רוחנית, גדולה ומפוארה, של רוח הקודש, על ידי השרידים אשר ד' קורא. והשלשלת הולכת היא ונמשכת בקדושה, עד שמתאחדת בהלכה למשה מסיני. ואז זורח, על ידי כח אמונה קדושה זו והשערתה, אור גדול לישרים, והבינה הפנימית הולכת היא ומתרחבת. כי ד' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.