526. פרשת שמיני – לראות את ד'

האם ישראלי שחי היום במדינת ישראל יכול לראות את ד' או שזו מעלה השמורה לנביאים? סוד השראת השכינה ביום הקמת המשכן

תגיות: שכינה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 526. פרשת שמיני – לראות את ד'

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור לכ' אדר ב' תשפ"ב
א.    ויקרא ט' – ויהי ביום השמיני.. ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת ואיל לעלה.. ואל בני ישראל תדבר לאמר קחו שעיר עזים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימם לעלה. ושור ואיל לשלמים לזבח לפני ד' ומנחה בלולה בשמן כי היום ד' נראה אליכם. ויקחו את אשר צוה משה אל פני אהל מועד ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ד'. ויאמר משה זה הדבר אשר צוה ד' תעשו וירא אליכם כבוד ד'. רש"י - כי היום ה' נראה אליכם. להשרות שכינתו במעשה ידיכם לכך קרבנות הללו באין חובה ליום זה. רשב"ם - כי היום ד' נראה. ויוציא אש מן השמים להקטיר קרבנות. ספורנו - כבר נראה במעשה ידיכם, כאמרו וכבוד ה' מלא את המשכן (שמות מ) וראוי שתכבדוהו בקרבן זה על גלוי שכינתו.

ב.     ירושלמי יומא פ"א ה"א - א"ר תנחום בר יודן ותני לה כל שבעת ימי המילואים היה משה משמש בכהונה גדולה ולא שרתה שכינה על ידיו וכיון שלבש אהרן בגדי כהונה גדולה ושימש שרתה שכינה על ידיו מה טעמא כי היום ה' נראה אליכם. רא"ש - כי היום ה' נראה אליכם. תמצא באלו שתי תיבות נר"אה אל"יכם, אהרן מיכאל, מלמד שלכבוד אהרן ולהראות לכל באי עולם שנתכפר להם אותו עון, נראה השכינה בפומבי פי' בגלוי ועוד לכבודו הוקם על ישראל מיכאל השר הגדול העומד ללמד סניגורייא עלינו בשמים, זש"ה כשמן הטוב על הראש שיורד על הזקן זקן אהרן, למה נאמר שני פעמים זקן זקן אלא הב' המשוחים שנמשחו באותו שמן, מיכאל למעלה ואהרן למטה.

ג.     זבחים סב. - בשלמא בית מינכרא צורתו, אלא מזבח מנא ידעי. אמר רבי אלעזר ראו מזבח בנוי ומיכאל השר הגדול עומד ומקריב עליו. ור' יצחק נפחא אמר אפרו של יצחק ראו שמונח באותו מקום. ור' שמואל בר נחמני אמר מכל הבית כולו הריחו ריח קטרת, משם הריחו ריח אברים.

ד.     משפט כהן (עניני ארץ ישראל) צב' – שנינו מפורש בברייתא דספרי פרשת ראה, עה"פ לשכנו תדרשו ובאת שמה.. על פי נביא, ונ"א, דרוש ע"פ נביא.. בעניני מזבח, ונראה שה"ה כל עניני תכנית המקדש ובנינו, הוא מסור לנביא גם לדרוש ממנו שיודיע מן השמים בנבואה, ואין זה נכנס כלל להכלל של אלה המצות אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה, ולא בכלל של לא בשמים היא.. וי"ל דה"ה על רוה"ק סמכינן בזה, מאחר שהתורה התירה גילויים של תורה בזה מן השמים. וניחא בזה מה שסמכו על מה שראו אפרו של יצחק או מיכאל שר הגדול שמקריב עליו קרבן, כדאמרי' התם בזבחים בזה, שכל אלה הם ענינים של גילויים מן השמים בענין רוה"ק, וכבר ידוע שאע"פ שנחתמה הנבואה מ"מ רוה"ק לא נסתלקה מהראויים לה בכל דור, וכמ"ש הרח"ו ז"ל בשער הקדושה.

ה.    בראשית מח' - ויאמר יעקב אל יוסף א-ל ש-די נראה אלי בלוז בארץ כנען ויברך אתי. שמות ג' - לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם ד' א-להי אבתיכם נראה אלי.. לאמר פקד פקדתי אתכם.. דניאל ח' - חזון נראה אלי אני דניאל אחרי הנראה אלי בתחלה. ואראה בחזון..

ו.      שמות לג' - והיה בעבר כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי עליך עד עברי. והסרתי את כפי וראית את אחרי ופני לא יראו. הכתב והקבלה - ושכתי. להמפרשים ענינו סכיכה והגנה, ומהראוי לפי"ז להיות בסמ"ך, ולדעתי הוא משרש שכה המורה על הבטה וההשקפה השכלית.. כפי. להמפרשים ענינו יד או ענן, ולדעתי הוא ענין הסתתרות והתעלמות, ממה שמשמשים בו רז"ל על המסתיר והמכסה דבר מה, כופין עליו את הכלי. שמות לד' – וירד ד' בענן ויתיצב עימו שם.. תהלים צט' – משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו.. בעמוד ענן ידבר אליהם.. מלכים א' ח' - ולא יכלו הכהנים לעמד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד ד' את בית ד'. אז אמר שלמה ד' אמר לשכן בערפל. רש"י - כשראה הענן אמר עתה רואה אני שהשכינה שורה בבית שבניתי שהרי כך הבטיח לבוא ולשכון בו מתוך ענן וערפל והיכן אמר כי בענן אראה על הכפורת.. ויקרא טז' - ויאמר ד' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא בכל עת אל הקדש.. כי בענן אראה על הכפרת. רש"י - כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני. ולפי שגלוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבא. תענית ט. – ר' יוסי בר' יהודה אומר: שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל.. עמוד ענן - בזכות אהרן.. רבינו בחיי - לא אמר הכתוב "כי אראה בענן על הכפורת" שאילו אמר כן היה במשמע כי ההראות יהיה בענן, וא"כ מה המעלה היתרה שהיתה לכהן גדול יותר משאר כל ישראל, והלא כל ישראל היו רואין הכבוד בענן, הוא שכתוב: (שמות טז) "והנה כבוד ה' נראה בענן אל כל בני ישראל".. אבל עתה.. באר כי לאחר שיבא שם בענן ישמט הכבוד מן הענן ויהיה מתראה על הכפורת..

ז.     אורות ישראל ותחיתו יב' - הסקירה הרואה את הכח הא-להי החי ופועל בתועפות גבורותיו ורוממות קדשו בכל מסבות הטבע, בכל הליכות רוחות האדם, בכל סבוכי המלחמות, בכל תכני תעתועי האישים והעמים, היא מסדרת אור קדוש על מלא כל העולם. היא מחברת את הנפש העולמית עם רוחה ונשמתה, מאגדת את כל המפעל והמעשה המסותר בחגוי סלעים וסתרי מדרגות אל כל הגלוי והמופיע בפליאות נוראות, ביד חזקה ובזרע נטויה, באותות ובמופתים, בגלוי שכינה ובנבואה מאירה. והחבור הזה, השכלי, מתמם את צביון האדם ומחיה את העולם, כשאור ישראל מתגלה על ידי עמק הדעת ומעמקי האמונה לראות, איך כל העלילות מראש ועד סוף, מראש מקדמי תבל עד אחרית ימים אחרונים, מתועפות תנועות רוחניות אדירות, הופעות שכליות ומוסריות מלאות וטובות, חדושי חכמות ומדעים נשגבים ומשוכללים, כל הארות תוריות בכחות כלליים ופרטיים, כל זהרי רוח הקדש וכל השפעות צדיקים יסודי עולמים, הם וגורמיהם העליונים והתחתונים, - הכל תנועת עולמים גדולה אחוזה בהם, תנועת הארת אורו של משיח, שנברא קודם שנברא העולם. בכל עת שמתגלים מקרים ומאורעות, רעיונות ומחשבות, להרים נס של קירוב גאולה וישועה, בין שהיא גשמית ובין שהיא רוחנית, הדעת מכרת את אור ד' החי המופיע בהם ואת קול ד' הדובר וקורא מתוכם, וכל אשר תיטיב הדעת להכירו ולהבינו כה תגלה את האורות של המסבות, כן תישרם אל מטרתם וכן יתחברו האורות העלומים עם הגלויים, יתאגד הטבע עם הנס אגד עליון וחזק, "אז ירד שריד לאדירים עם, ד' ירד לי בגבורים".