576. פרשת בהר – רשב"י מהר סיני

מסירת התורה מרב לתלמיד היא יסוד התורה אבל במסירת תורת הסוד אנו זקוקים להתערבות ישירה של אליהו הנביא. מדוע?

תגיות: רשב"י, קבלה,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 576. פרשת בהר – רשב"י מהר סיני

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליט' אייר תשפ"ג
א.    ויקרא כה' – וידבר ד' אל משה בהר סיני לאמר.. רש"י - מה ענין שמיטה אצל הר סיני, והלא כל המצות נאמרו מסיני, אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופרטותיה ודקדוקיה מסיני, אף כולן נאמרו כללותיהן ודקדוקיהן מסיני.

ב.     שיר השירים א' - ישקני מנשיקות פיהו כי טובים דדיך מיין. רש"י -  על שם שנתן להם תורתו ודבר עמהם.. ומובטחים מאתו להופיע עוד עליהם לבאר להם סוד טעמיה ומסתר צפונותיה ומחלים פניו לקיים דברו וזהו ישקני מנשיקות פיהו.

ג.     קול הנבואה ח"ב א' הערה א' – עבודת הקודש, לר' מאיר ן' גבאי.. קבלו האחרונים מחכמי האמת, כי אליהו ז"ל נגלה להר' דוד אב ב"ד ומסר לו מסורות חכמת הקבלה, והוא מסרה לבנו הראב"ד, ונגלה גם לו אליהו, והראב"ד מסרה לבנו החסיד הרב ר' יצחק סגי נהור, ונגלה גם לו אליהו, והוא מסרה לשני תלמידיו ר' עזרא ור' עזריאל, ומהם נמשכה להרמב"ן,  וממנו נמשכה להשרידים הבאים אחריו, ומהשם היתה נסבה שיגלה אליהו ז"ל אל החסידים ההם, כדי שלא תשתכח החכמה.

ד.     הקדמת הרמב"ם ליד החזקה – אע"פ שלא נכתבה תורה שבע"פ, למדה משה רבינו כולה בבית דינו לשבעים זקנים. ואלעזר ופנחס ויהושע שלשתן קבלו ממשה. וליהושע שהוא תלמידו של משה רבינו מסר תורה שבע"פ וצוהו עליה. וכן יהושע כל ימי חייו למד על פה. וזקנים רבים קבלו מיהושע. וקבל עלי מן הזקנים ומפינחס. ושמואל קיבל מעלי ובית דינו. ודוד קיבל משמואל ובית דינו.. ומכלל החכמים שקיבלו מרבא רב אשי ורבינא. ומר בר רב אשי קיבל מאביו רב אשי ומרבינא. נמצא מרב אשי עד משה רבינו ע"ה ארבעים דורות ואלו הן: א) רב אשי מרבא. ב) ורבא מרבה.. מ) ומשה רבינו מפי הגבורה. נמצא שכולם מה' אלוקי ישראל. הגר"א שפירא מורשה יח' – והמסורת הזאת של תורה, מקשרת את כולם להר סיני.. נמצא, זו מסקנתו של הרמב"ם, שכולם מד' אלוקי ישראל. זה חיבור התורה מרבש"ע עד כל הדורות.

ה.    אגרות הראי"ה ב' תרכו' - הנני בזה לגלות את דעתי העני' ע"ד השאלה אודות קדושת ספר הזוהר וספרי המקובלים מבאריו ושותי מימיו, שכבר הלכה רווחת בישראל מגאוני הדורות, ראשונים כמלאכים וגדולי וקדושי האחרונים עד דור אחרון, שדברי הזוהר הקדוש הם קודש קדשים, ומקורם מקור מים חיים, של רזי אמונת ישראל הקדושה והטהורה.. יבינו מהם הראויים לזה כל אחד ואחד לפום דרגיה.. ואמתת האמונה שבהם מנאמן לנאמן עד יסוד הלכה למשה מסיני.

ו.      חגיגה יא: - אין דורשין בעריות לשלשה, ולא במעשה בראשית לשנים, ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. רש"י - שלא יצטרך לשאול לרב כשיסתפק לו, דלאו אורח ארעא לפרושא בהדיא. מורה הנבוכים פתיחה – כי מעשה בראשית הם מדעי הטבע, ומעשה מרכבה הם מדעי האלהות, ובארנו אמרם ולא במרכבה ביחיד אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו מוסרים לו ראשי פרקים, ולכן אל תבקש ממני כאן אלא ראשי הפרקים. ואפילו אותם ראשי הפרקים אינם במאמר זה לפי הסדר ולא ברציפות אלא מפוזרים ומעורבים בענינים אחרים ממה שאני חושב לבאר כי מטרתי שיהו מושגי האמת נוצצים מתוכם ושוב נעלמים, כדי שלא יהא נגד המטרה הא-להית, אשר לא יתכן לעשות נגדו שעשה את מושגי האמת השייכים להשגתו נסתרים מהמון בני אדם, אמר סוד ה' ליראיו.

ז.     אגרות הראי"ה ב' תיד' - ע"ד אגודת "שער השמים" בעה"ק ירושת"ו, הנה בעצם אין זה דבר חדש, כי זה יותר ממאה שנה קיימת חבורה כזאת מחכמי הספרדים, בשם "בית-אל", שנוהגין ללמוד חכמת הקבלה, ביחוד כתבי האריז"ל בכינופיא, ולהתפלל ע"פ סדרי-הכונות שסדר המקובל מוהרר"ש שרעבי ז"ל.. ועיקר הדבר נראה שסמכו ע"ד בעל "שערי אורה" שמבאר "מעשה-בראשית ומעשה-מרכבה" דוקא על שימושי השמות למעשה, שהיו נוהגים בימים הקדמונים לעסוק בהם העולים בעליית הכניסה לפרדס, והיו משתמשים בגילוי מלאכים ונשמות בדרך חזיון הקרוב לנבואה, וע"ז באו, לדעתם, כל האזהרות הנוראות. אבל עצם דברי החכמה הם כמו לימוד דברי האגדה ומוסר בבינה יותר עמוקה.. ואין זה בכלל מע"ב ומע"מ כלל לענין האיסור. ודיוקו של בעל "שערי אורה" הוא נכון: מדנקיט תמיד בלשון "מעשה", "מע"ב ומע"מ".. ובודאי שאין זה יסוד ראוי להאמר שישתנה דין המשנה בשינוי הזמנים מצד עקבתא דמשיחא, אבל זה פשוט שערך המדרגות של הענינים הנקראים בשם "נסתרות" הולך הוא ומשתנה ע"פ הפרסומים שהרעיונות הכמוסים הולכים ומתפשטים בין הלומדים הרגילים.. והרמב"ם במו"נ לא השביע בהקדמתו כ"א למי שיפרש דבר שלא ביארו כבר חכמי ישראל, אבל מה שכבר כתוב בספר, חדל להיות נסתר.

ח.    אורות הקודש א' חכמת הקדש פד' - בראשית הצעדים של תלמוד רזי תורה, כשרואים איך הפרטים מתקשרים זה בזה, ומכל מקום אין מבינים את התוכן היסודי שבהם, צריכים לצייר יפה, איך שכל אלה הדעות והציורים באו מתוך הופעה רוחנית, גדולה ומפוארה, של רוח הקודש, על ידי השרידים אשר ד' קורא. והשלשלת הולכת היא ונמשכת בקדושה, עד שמתאחדת בהלכה למשה מסיני. ואז זורח, על ידי כח אמונה קדושה זו והשערתה, אור גדול לישרים, והבינה הפנימית הולכת היא ומתרחבת. כי ד' יתן חכמה מפיו דעת ותבונה.

ט.    אורות התחיה יז' – התרבות הזמנית, כפי מה שהיא מתבססת עתה בעולם, בנויה היא כולה על הכפירה ועל השנאה.. ואי אפשר להתגבר על מחלה זו, כי-אם לגלות את אוצרות הטוב המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה, וזאת היא מטרת גלוי סתרי תורה.

י.      מבוא ב' לאורות הקודש - כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם. בהלולא דרשב"י, בסוף אדרא זוטא, לא סיים בוצינא קדישא למימר חיים, שמענא קלה דקארי ואמר, אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. וכן בהלולא של הרב זללה"ה, שמענא קלא דקארי ואמר, חיים עד העולם. גם לאחר סיום החיים בעולם, הם נמשכים ומתוספים, בברכה, בחיים עד העולם.