618. פרשת תצוה – פטדה והמאבק ברשתות

מה עושה בחושן שעל ליבו של הכהן הגדול אבן הפטדה אבנו של שבט שמעון שענינה הוא המאבק בזימה וביצר העריות?

תגיות: פטדה, אבני החושן, יצר הרע,

האזן לשיעור:

צפה בשיעור:

דף מקורות - 618. פרשת תצוה – פטדה והמאבק ברשתות

השיעור השבועי של הרב יצחק חי זאגא בבית הרב קוק, אור ליב' אדר א' תשפ"ד
א.    שמות כח' – ועשית חשן משפט.. ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד. אונקלוס - סמקן ירקן וברקן. חזקוני - פטדה אמירלא.

ב.     רבינו בחיי - שמעון היה מפותח על "פטדה" היא אבן ירוקה ככרתי בכרכי הים, וכן תרגומו: ירקן, ונקרא פראשמ"א.. ומה שנתנה האבן הזאת לשמעון, על שם שהוריקו פניו של זמרי בן סלוא נשיא שבט שמעון, וכן כל מי שחטאו משבט שמעון בבנות מואב הוריקו פניהם.. וסגולת האבן הזאת של "פטדה" שהיא מקררת את הגוף, ועל כן היא מצויה בארצות כוש שהם חמים ושטופי זמה וצריכים אליה לקרר אותם, וזהו שכתוב: (איוב כח) "לא יערכנה פטדת כוש", יחס אותה לכוש, שהיא מצויה בארץ כוש.. אלשיך - ועל גילוי עריות אשר שמעון קנא על הזימה בשכם, נכתב בפטדה שהיא אבן מקררת הטבע ומרחקת הזימה עד הקצה אחרון.

ג.     במדבר רבה ב' ז' - סימנין היו לכל נשיא ונשיא מפה וצבע על כל מפה ומפה כצבע של אבנים טובות שהיו על לבו של אהרן, מהם למדה המלכות להיות עושין מפה וצבע.. שמעון פטדה ומפה שלו צבוע ירוק ומצוייר עליו שכם.

ד.     תולדות יצחק - יש להקשות על דבריו.. והלא החשן הוא לפי שרוח הקדש שורה על הכהן הנשאל באורים ותומים, וגם כן לזכרון לפני י-י' תמיד, שיזכור זכיותיהם וישפיע עליהם טובה ולא לשיזכור העונות חלילה.. לפי שמצאתי בספרי הטבעיים שהיא מרחקת הזנות בכל כך ענין, שהאשה שנושאת אותו אם מזנה תשבר האבן שאינה סובלת זנות.. ולכן ניתנה לשמעון לומר שירחיק עצמו מהזנות, אם רוצה שהקב"ה יתן רוח הקדש באורים ותומים, הרי שניתן פטדה לזכות שמעון לומר, עיין אם תחטא עוד אבנך תשבר, ולכן לא תחטא רק תהיה בעל תשובה והיית קרוב אלי.

ה.    תהלים נא' - כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. מצודת דוד - לזכור בו ולדאוג עליו. יומא פו: - ת"ר עבירות שהתודה עליהן יום הכפורים זה, לא יתודה עליהן יוה"כ אחר, ואם שנה בהן, צריך להתודות יוה"כ אחר, ואם לא שנה בהן וחזר והתודה עליהן, עליו הכתוב אומר ככלב שב על קאו כסיל שונה באולתו. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שכן שהוא משובח שנאמר כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. אלא מה אני מקיים ככלב שב על קאו וגו' כדרב הונא, דאמר רב הונא כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, הותרה לו. הותרה לו סלקא דעתך אלא אימא: נעשית לו כהיתר.

ו.      רבינו בחיי - ושמעון הרומז לשש קצוות אבנו "פטדה".

ז.     בראשית מט' - ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל. תרגום ירושלמי - אפליג ית שבטא דשמעון סברין מלפי אוריתא. רש"י - אין לך עניים וסופרים ומלמדי תינוקות אלא משמעון, כדי שיהיו נפוצים.

ח.    איוב כח' - והחכמה מאין תמצא ואי זה מקום בינה.. לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה. אלשיך - וגם מה שהיא מצלת מן היצה"ר כמ"ש ז"ל אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש, ועיקר הדבר הוא מזימה כי מתשת הכח ומבטלת תאוות גופניות, ע"ז אמר לא יערכנה פטדת כוש היא אבן מסוגלת לקרר האדם מתאות המשגל, כמו שכתב הרב ר' בחיי, כי אין סגולה זו לעיקר בה עם שישנה בה, כי העיקר הוא על אושר טהרה של ע"ה, אשר בכתם טהור לא תסלה כי טהרתה רוחנית.

ט.    קידושין ל: - ת"ר: ושמתם - סם תם, נמשלה תורה כסם חיים; משל, לאדם שהכה את בנו מכה גדולה והניח לו רטיה על מכתו, ואמר לו: בני, כל זמן שהרטיה זו על מכתך, אכול מה שהנאתך ושתה מה שהנאתך, ורחוץ בין בחמין בין בצונן ואין אתה מתיירא, ואם אתה מעבירה הרי היא מעלה נומי; כך הקדוש ברוך הוא אמר להם לישראל: בני, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין, ואם אתם עוסקים בתורה - אין אתם נמסרים בידו, שנאמר: הלא אם תטיב שאת, ואם אין אתם עוסקין בתורה - אתם נמסרים בידו, שנא': לפתח חטאת רובץ, ולא עוד, אלא שכל משאו ומתנו בך, שנאמר: ואליך תשוקתו, ואם אתה רוצה אתה מושל בו, שנאמר: ואתה תמשל בו.

י.      יומא פו: - אמר ריש לקיש: גדולה תשובה שזדונות נעשות לו כזכיות.

יא.   אורות התשובה ז' ז'* - להעמיק הרבה צריכים ביסוד התשובה, עד שאורה יאיר כל כך עד שזכרון כל חטא יעורר בו רגש שמחה עצומה, מפני הידיעה של הזכות הגדולה שמאירה בהם על ידי קדושת התשובה, שהיא אור ד' הפועל בתקון העולם, יסוד הבריאה.

יב.   שמות כט' - וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר ואילם שנים. שמות רבה לח' ד' - הה"ד (הושע יד) קחו עמכם דברים, זהו שאמר הכתוב (תהלים כו) ארחץ בנקיון כפי לשמיע בקול תודה, יכול אף להקריב פרים ואילים תלמוד לומר לשמיע בקול תודה, לפי שישראל אומרים רבון העולם הנשיאים חוטאים ומביאים קרבן ומתכפר להם, משיח חוטא ומביא קרבן ומתכפר לו, אנו אין לנו קרבן, אמר להם ואם כל עדת ישראל ישגו וגו' א"ל עניים אנו ואין לנו להביא קרבנות, א"ל דברים אני מבקש שנאמר קחו עמכם דברים ושובו אל ה' ואני מוחל על כל עונותיכם, ואין דברים אלא דברי תורה.

יג.    תהלים ק' - מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ. עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה. דעו כי ה' הוא א-להים הוא עשנו ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו. באו שעריו בתודה חצרתיו בתהלה הודו לו ברכו שמו. כי טוב ה' לעולם חסדו ועד דר ודר אמונתו.

יד.   מבוא לאורות התשובה - והשמחה והצהלה וזיו עדנים הולך ומתרבה, עד שהנשמה מתחילה להרגיש בהרגשה זכה פנימית ועדינה, איך כל הזדונות, לכל מדרגותיהם, וקל וחומר השגגות לכל מיניהם, מתהפכים לזכויות גמורות, ורכוש גדול ועושר רב מתגלה מתוך אוצרות חושך.